Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е- 183

 

Гр.Горна Оряховица – 25.03.2014 год.

 

                                В       И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

      Горнооряховският районен съд в публично заседание на 25.03.2014 год. в състав:

                                  

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА КАРАГЬОЗОВА

                                                                         

при секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдията М.Карагьозова НАХД № 163/ 2014 г.,  за да се произнесе съдът взе предвид следното:

                  

Производството е по жалба на Д.И.И. против Наказателно постановление № 1507/13 от 05.08.2013 г.на Началник с-р „ОП” в РУП гр.Г.Оряховица към ОДМВР-В.Търново- К.К..

                   С горното наказателно постановление, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 1507 от 09.07.2013 год., на основание  чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП на И. е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. Санкцията е наложена за това, че на 09.07.13г. около 15,10ч., на път 1-кл.№4,  км.146.00 посока гр.Варна, жалбоподателят управлявал   автомобил  с рег.№ ...., без да е закупил и залепил валиден винетен стикер за платена винетна такса съгл. чл.10 ал.1 т.1 от ЗП, с което виновно нарушил законовата разпоредба на чл.139 ал.5 от ЗДвП. По същото време и място водачът не представил контролен талон, за което- за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП- на осн.чл.183 ал.1 т.1, пр.2  от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.

В законоустановения срок И. обжалва пред ГОРС горепосоченото наказателно постановление.Моли да се отмени Наказателното постановление и наложените с него наказания.

                   В хода на разглеждане на делото пред настоящата инстанция, жалбоподателят, неоткрит на адреса, фигуриращ в жалбата до съда, не се явява и не се представлява.

Ответникът  по жалбата не заема становище.

Горнооряховският районен съд, като прецени и обсъди оплакванията в жалбата, становищата на страните, както и доказателствата по делото приема за установено следното:

                   На 09.07.2013 год. жалбоподателят управлявал автомобил  с рег.№ ...., придвижвайки се в посока гр.Варна по път 1-кл.№4,  км.146.00. Извършена е проверка от контролен орган- актосъставителят Б.. В акт за установяване на адм. нарушение е вписано констатирано нарушение в присъствието на св.П. – незакупуване и незалепяне на валиден винетен стикер за платена винетна такса съгл. чл.10 ал.2 от ЗП/л.6/, както и непредставяне на контролен талон към СУМПС. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното наказателно постановление/л.4 от делото/.

Съдът прави следните правни изводи:

Движението на определените в закона пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал.1 т.1 от Закона за пътищата, съгласно разпоредбата на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност/чл.100 ал.2 от ЗДвП/. На следващо място, съгл. чл.179 ал.3 от ЗДвП -наказва се с глоба водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 1 т.1 от Закона за пътищатаанкцията е различна в зависимост от вида на управляваното ППС. В случая- в обжалваното наказателно постановление е извършено посочване на законовото предложение по посочената санкционна разпоредба/така, след ал.3 е добавено „т.4, пр.1”/. Жалбоподателят е санкциониран по реда на чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от  ЗДвП- за управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, като наказанието е в абс.размерглоба от 300 лв. Относно направената конкретизацията- по т.4 пр.1, следва да се отбележи, че в обстоятелствената част на НП е упоменато единствено управление на индивидуализирания с рег.номер, марка и модел автомобил, което прави невъзможно определянето на фактите с правно значение-а именно с какъв вид ППС, съгласно изброените в чл.179 ал.3 от ЗДвП, се твърди да е извършено нарушението. Разпоредбата на чл. 179, ал. 3, т.4 предвижда няколко типа пътни превозни средства, по отношение на които в закона има възведено задължение за закупуване и залепване на винетен стикер при управлението им по пътищата. В текстовата част на наказателното постановление не е посочено точно от кой вид от описаните в т. 4 на чл. 179, ал. 3 от ЗДвП е превозното средство, за което се твърди, че е управлявано от жалбоподателя- с 8 или по-малко места с мястото на водача. Според настоящата инстанция, наказващият орган не е спазил изискването за точно описание на нарушението, с оглед преценката за последващо коректно посочване на законовите разпоредби, които са нарушени виновно. Непосочването на факти, покриващи конкретното предложение в случая е довело до нарушаване на правото на защита на привлеченото към административно- наказателна отговорност лице, което не може да разбере какво деяние му се вменява. Последното според съдебната практика винаги е основание за отмяна на НП.

В случая административнонаказателната отговорност е реализирана по законов текст, чието текстово формулиране не отговаря на юридическото формулиране на административнонаказателното обвинение. Контролният орган, констатирайки адм.нарушение, следва да го опише фактически, като това описание следва да съответства в пълен обем на законовата разпоредба, която се сочи като нарушена. Цитираната адм.наказ.правна норма е твърде обширна-чл.179 ал.3, като адм.наказващия орган е отразил единствено с цифри съответната норма, по която е наложена санкция, без текстово прецизиране на обвинението с оглед установяване на правилното приложение на закона.

По същество следва да се отбележи и следното: В обвинението се твърди управление на МПС /автомобил/, като на жалбоподателят е вменено във вина, че „не е закупил и залепил валиден винетен стикер за платена винетна такса”.  Следва да се посочи, че съгласно Закона за пътищата/чл.10а ал.5 ЗП/, при заплащане на винетната такса се издава документ, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, наречен "винетка". Винетката се състои от две части, като частта от винетката - "винетен стикер", който удостоверява плащането на винетната такса, се залепва в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за използване на републиканските пътища при увреждане или унищожаване на винетния стикер.

Незалепянето на винетния стикер е нарушение по чл.100 ал.2 от ЗДвП, което не се санкционира по реда на визираната в НП санкционна норма на чл.179 ал.3 от ЗдвП, касаеща незаплащането на винетна такса.

Изложеното мотивира извод за отмяна на обжалваното НП в тази му част.

По следващото административнонаказателно обвинение: Жалбоподателят е санкциониран за това че не представил контролен талон към СУМПС /чл.100 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП/, за което на осн.чл.183  ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба от 10лв.  Актосъставителят е извършил констатация за непредставения документ, потвърдена от свидетелските показания на св.П., като жалбоподателят не ангажира доказателства в обратна насока. В тази му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното и на осн. чл.63 ал.1от ЗАНН, съдът

 

Р                 Е                  Ш                  И    :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 1507/13 от 05.08.2013 г.на Началник с-р „ОП” в РУП гр.Г.Оряховица към ОДМВР-Върново- К.К., издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение  от 09.07.2013 год.  В ЧАСТТА, с която на Д.И.И. е наложено на основание чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП наказание глоба в размер от 300лв., като незаконосъобразно.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1507/13 от 05.08.2013 г.на Началник с-р „ОП” в РУП гр.Г.Оряховица към ОДМВР-В.Търново- К.К. в ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

Решението  подлежи на обжалване пред Адм.съд-Върново в 14-дн.срок от съобщенията до страните.

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: