Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Съдебни зали
Служби-разположение в сградата
Примерни съдебни бланки
Държавни такси, събирани от съда
Информационен център
Свободни работни места
Ред и условия за получаване на правна помощ
Медиация
Предложения и оплаквания
Противодействие на корупцията
Полезно да знаете
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Работа с обществеността    Свободни работни места  
 Съдебен секретар


 РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

на основание Заповед № 47 /08.02.2016г. на Административния ръководител – председател

на Районен съд – Горна Оряховица

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „съдебен секретар”

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • лицето да е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да заема определена длъжност;
 • липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда;
 • завършено средно образование

            Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на Районен съд – Горна Оряховица:

 • отлични машинописни умения и компютърна грамотност;
 • отлични практически умения за работа със стандартна офис техника;
 • познания по общи деловодни техники;
 • познаване на съдебната документация и значението и за съдебната система;
 • отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;
 • лоялно отношение към работодателя;
 • организационни умения и умения за работа в екип;
 • способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги;
 • оперативност, комуникативност, инициативност
 • отговорност

 Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите – на  три етапа:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;

Втори етап – писмен изпит, който включва:

1.       писмен тест за проверка на знанията по правопис, граматика и пунктуация;

2.       писане на текст на компютър под диктовка за проверка на машинописните умения и компютърната грамотност;

Трети етап – събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите ще се извършва по Методика за оценяване на кандидатите за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд – Горна Оряховица, утвърдена от Председателя на съда.

Необходими документи, място и срок за подаване:

1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Автобиография – тип CV;

3. Копие от Диплома за завършена образователна степен;

4. Копие от документи, удостоверяващи компютърната грамотност;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве или психиатър, че кандидатът не се води на диспансерен учет;

7. Декларация по чл.131 от ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);

8. Декларация по чл.132 от ПАС за липса на обстоятелствата чл.107а, ал.1 от КТ ( по образец).

При подаване на заявлението за участие в конкурса, лицето следва да представи оригиналите на дипломата за завършено образование и на документите, удостоверяващи компютърна грамотност, които след сверяване с представените копия се връщат на подателя.

            Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация, умения за обявената длъжност и продължителността на трудовия стаж.

            Документи за участие да се приемат на адрес: гр.Горна Оряховица, пл.”Христо Ботев” № 2, Съдебна палата, Информационен център на Районен съд – Горна Оряховица, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

            Срок за подаване на документите –  до 17.00часа на 14.03.2016г.

            Документи се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

            Желаещите да се запознаят с длъжностната характеристика могат да я получат при подаване на заявлението.

            За допълнителна информация - телефон 0618/61911 и 0618/61937.

            Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на Районен съд – Горна Оряховица.

Кратко описание на длъжността „съдебен секретар” и минимален размер  на основната заплата:

Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; по  време   на  съдебни  заседания  изготвя  под  диктовка  на съдията съдебните протоколи – записва информация относно времето на заседанието, страните по делото, процесуалните им представители, свидетели, вещи лица и др., процесуалните действия на съда и страните, техните изявления; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити заседания; изготвя списъци, формуляри и др.

 

Минимален размер на основната заплата – 539 лв.

·         Писмено заявление за участие в конкурса (по образец)

·         Декларация по чл.131 от ПАС

·         Декларация по чл.132 от ПАС

·         Длъжностната характеристика

 

Протокол №1 за допускане до участие в конкурс.

Методика за оценяване на кандидатите.

      Протокол №2 от заседание на комисията за провеждане на конкурс за заемане на вакантната щатна бройка за длъжността "съдебен секретар".

      Протокол №3 от заседание на комисията за провеждане на конкурс за заемане на вакантната щатна бройка за длъжността "съдебен секретар".

 

 

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР