Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Съдебни зали
Служби-разположение в сградата
Примерни съдебни бланки
Държавни такси, събирани от съда
Информационен център
Свободни работни места
Ред и условия за получаване на правна помощ
Медиация
Предложения и оплаквания
Противодействие на корупцията
Полезно да знаете
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Работа с обществеността    Медиация  
 Защо медиация?

 

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

Медиацията е нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси.

Медиацията дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.

 

 

ЗАЩО МЕДИАЦИЯ?

  • Защото разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно;
  • Защото сте свободни сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети;
  • Защото не замества Съда, а ризширява кръга от възможности за защита на Вашите права;
  • Защото гарантира тайната на споделената информация;
  • Защото се провежда в неформална обстановка и в удобно за страните време;
  • Защото възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

  • Позвънете на телефон (062) 606522 или идете на място в "Център по медиация", намиращ се адрес: гр. Велико Търново, ул. "Възрожденска" 2А.
  • ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОЗИ ВИД ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЗВЪН СЪДА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС www.mediator-bg.com   

 

На 12.06.2012 г., в гр. Велико Търново, Районен съд - Горна Оряховица сключи Меморандум за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел "Център по медиация" за насочване към медиация от страна на съда. 

Вижте Меморандума за сътрудничество и следните приложенията към него:

Заявление за насочване към медиация /Приложение 1/.

Заявление за уведомяване на останалите страни по спора за изразяване на съгласие за медиация / Приложение 2/.

Протокол на съда за одобряване на спогодба и прекратяване на делото /Приложение 3/.

Контролен лист за предоставяне на информация от съда към центъра по медиация /Приложение 4/.

Известие от цантъра по медиация до съда /Приложение 5/.

Характеристики на спорове, които са особено подходящи за насочване на медиацияПриложение 6.

Спорове, неподходящи за насочване към медиация /Приложение 7/.

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР