Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Съд-модел  
 Съд - модел

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 СЪД – МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

  

На официална церемония, проведена на 30.11.2012 г. в зала 8 на НДК, Районен съд - Горна Оряховица бе признат за успешно работещ съд - модел по Втория план за подобряване на работата на съда.

Вижте снимков материал.

 

 

 

На официална церемония, проведена на 12 април 2007 г. 

на Районен съд - Горна Оряховица

бе предоставен статута на съд-модел за

постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.

Вижте филм за Районен съд - Горна Оряховица

 

 

 

  

Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Габрово, Районен съд – Севлиево и Районен съд – Горна Оряховица обединиха усилията си и работят в партньорство по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от фондацията „Америка за България” и изпълняван от Програма за развитие на съдебната система. Проектът е продължение на програмата „Съдилища – модели и съдилища – партньори” и се осъществява чрез прилагане на втория План за подобряване работата на съда /План 2/ в периода месец януари 2010г. – месец декември 2012г. Основната цел на проекта е повишаване ефективността на работните процеси в българските съдилища, чрез прилагането на концепциите и практиките, залегнали в План 2, и подобряване на пет основни области: политики и планиране, управление на съда, система за управление и контрол на делата, достъп до правосъдие, повишаване на доверието в работата на съда. Изпълнението на План 2 се оценява от сформирания Комитет по оценка, включващ магистрати, съдебни служители, членове на ВСС и членове на Инспектората към ВСС. Водещ съд в партньорството между четирите съдилища по изпълнение на проекта е Окръжен съд - Велико Търново. Водещият съд се ангажира пред Комисията за оценка по отношение на техническото и финансово изпълнение на общата концепция на четирите съдилища. 

 

 

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР