Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Съдебни заседатели  
 Съдебни заседатели

І. Общински съвет - Горна Оряховица
№ по
ред
Име, презиме, фамилия
1 Виолета Благоева Новакова
2 Цветанка Борисова Коева
3 Петър Пантелеев Петров
4 Красимира Емилова Стоилова
5 Венетка Василева Кавръкова
6 Диана Йорданова Тодорова
7
Стилияна Георгиева Гайдарова
8
Елка Ганчева Маркова
9 Калина Колева Колева
10 Стефка Стефанова Манова
11 Лора Анастасова Куманова-Костадинова
12 Йордан Иванов Йорданов
13 Десислава Саркизова Саркизова - Карабоева
14 Нелия Христова Йорданова
ІІІ. Общински съвет - Лясковец
№ по
ред
Име, презиме, фамилия
1 Николай Христов Николов
2 Румен Николаев Карагяуров
3 Десислава Енчева Иванова

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР