Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Бюро съдимост  
 Бюро съдимост
Бюро съдимост при Районен съд – Горна Оряховица се намира в Западната пристройка на съда, на първия етаж, стая № 8, тел. за връзка 0618/61915.

Работното време на бюрото с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. с 30 мин. обедна почивка.

През обедната почивка заявления за издаване на свидетелства за съдимост се приемат на Информационния център на съда.

Бюро съдимост събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:

  1. осъдени от български съдилища;
  2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс (НК);
  3. български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл.453-470 от наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели – при кандидатстване за и/или постъпване на работа, за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

 

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

  1. Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от тук);
  2. Лична карта;
  3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси BG 63 SOMB 9130 31 10505401. (Таксата може да бъде платена в Бюро съдимост – чрез ПОС-терминално устройство или предварително – чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси).

Свидетелство за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеене на заявителя.

 

 

 Как да получите свидетелство за съдимост  за друго лице? 

  1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за роднина: низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг, към посочените документи, задължително се прилага и изрично писмено пълномощно.
  2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за друго лице, към посочените документи задължително се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

 

Електронно свидетелство за съдимост

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.


Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието.

За да се възползвате от тази услуга трябва да:

·Попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя индивидуално за лицето, заявител на услугата. Заявител може да бъде само физическо лице.

· Притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документи и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Свидетелството се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код.
Таксата за издаване на електронно свидетелство за съдимост е 3 лева.
Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната Интернет страницата на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/bg.

 

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР