Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Председател
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Съдии  
 Съдии в районен съд - гр. Г. Оряховица

Председател :
Павлина Тонева

Зам. председатели:
Еманоел Вардаров
Пламен Станчев

Съдия Цветелина Цонева
Съдия Златина Личева
Съдия Красимира Николова
Съдия Милена Карагьозова
Съдия Трифон Славков
Съдия Христо Попов

Държавни съдебни изпълнители:
Съдия
Ваня Тодорова
Съдия Милена Алексиева

Съдии по вписванията:
Съдия Мария Стаменова
Съдия Иван Спасов
 


5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР