Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Районен съд - Горна Оряховица    Работно време и контакти  
 

Районен съд – Горна Оряховица
ПК 5100
пл. „Христо Ботев” №2

e-mail: rsad_go@abv.bg

Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

Съдия Павлина Тонева 0618 / 6 19 23 ( І - ви състав )

Съдия Еманоел Вардаров 0618 / 6 19 30 ( ІІ - ри състав )

Съдия Цветелина Цонева – тел. 0618/ 6 19 24 ( ІІІ - ти състав )

Зам.-председател  Пламен Станчев – тел. 0618/ 6 19 26 ( ІV - ти състав ) 

Председател Златина Личева – тел. 0618/ 6 19 28 ( V - ти състав ) 

Съдия Красимира Николова – тел. 0618/ 6 19 31 ( VІ - ти състав ) 

Съдия Милена Карагьозова – тел. 0618/ 6 19 27 ( VІІ - ми състав ) 

Съдия Трифон Славков – тел. 0618/ 6 19 32 ( VІІІ - ти състав ) 

Съдия Христо Попов – тел. 0618/ 6 19 25 ( ІХ - ти състав )

Съдия Илина Джукова - тел. 0618/ 6 19 46 ( Х - ти състав )

ДСИ Ваня Тодорова - тел. 0618/ 6 19 51

ДСИ Милена Алексиева - тел. 0618/ 6 19 50

Гл. счетоводител - Мая Стойнова стая № 2 тел. 0618 / 61921, факс: 0618 / 60197
Съдебен администратор
– Марийка Стефанова тел. 0618
/ 61911, факс: 0618/ 28162
Информационен център - 0618/ 61936, 61937
Деловодство - факс: 0618 / 60145
Гражданско деловодство
0618 / 61917, 61918
Наказателно деловодство 0618 / 61916, 61917
Съдебно - изпълнителна служба 0618 / 619295100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР