Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Резултати от анкетата  
 Резултати от допитването

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Разглеждането на едно дела отнема прекалено много време  
     44 (69%)
б) Делата се разглеждат в разумен срок  
     16 (25%)
в) Не мога да преценя 
     4 (6%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се прекалено често  
     38 (59%)
б) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
     26 (41%)
в) Не мога да преценя 
      (0%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
     30 (47%)
б) Неправилно призоваване на страните по делото  
     11 (17%)
в) Не явяване на свидетелите  
     17 (27%)
г) Искания за представяне на нови доказателства  
     19 (30%)
д) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
     9 (14%)
е) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
     10 (16%)
ж) Неявяване на страните  
     10 (16%)
з) Не мога да преценя 
     6 (9%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Съд  
     16 (25%)
б) Адвокати  
     32 (50%)
в) Свидетели  
     15 (23%)
г) Другата страна  
     15 (23%)
д) Вещите лица  
     9 (14%)
е) Служителите в съда  
     4 (6%)
ж) Друго 
     12 (19%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 2 седмици  
     29 (45%)
б) 1 месец  
     29 (45%)
в) 2 месеца  
     2 (3%)
г) 3 месеца  
     2 (3%)
д) повече 
     2 (3%)

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР