Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Председател  
 Председател на Районен съд - гр. Горна Оряховица

 Председател Павлина Тонева

Образование БСУ

квалификационна степен – Магистър

 

От 07.07.1997 г. до 10.05.2000 г. е следовател в Окръжна следствена служба гр. Велико Търново.

От 10.05.2000 г. съгласно Протокол № 18 от заседанието на Висш Съдебен Съвет и акт за встъпване в длъжност от 22.05.2000 г. е назначена на длъжността – Районен съдия.

 С протокол № 44 от заседанието на Висш Съдебен Съвет, проведено на 26.11.2003 г. е повишена в ранг съдия в Окръжен съд.

С протокол № 31 от 5.07.2006 г. от заседанието на Висш Съдебен Съвет и акт за встъпване в длъжност, е назначена на длъжността „Заместник административен ръководител- Заместник председател на Районен съд Горна Оряховица”.

С протокол № 1 от заседанието на Висш Съдебен Съвет, проведено на 10.01.2007 г. е назначена да изпълнява функциите Административен ръководител – Председател, до встъпване в длъжността на нов ръководител.

С протокол № 4 от заседанието на Висш Съдебен Съвет, проведено на 31.01.2007 г. е повишена в ранг „Съдия в АС”.

С протокол № 28 от 12 септември 2007 година и акт за встъпване в длъжност от 24 септември 2007 г. е назначена на длъжността "Административен ръководител - Председател" на Районен съд гр. Горна Оряховица.

С протокол № 37 / 20.09.2012 г. и Акт за встъпване в длъжност от 24.09.2012 г. е назначена за И.Ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд - Горна Оряховица.

С протокол № 4 / 31.01.2013 г. и Акт за встъпване в длъжност от 07.02.2013 г. е назначена на длъжността "Административен ръководител - Председател" на Районен съд - Горна Оряховица.5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР