Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Районен съд - Горна Оряховица    Примерни съдебни бланки  
 Съдебни бланки и формуляри
Представяме Ви, примерни бланки и формуляри, които можете да изтеглите свободно, попълните и подавате на гишетата в съда.

Молба за подаване на документи изтегли
Молба за връщане на документи изтегли
Молба за издаване на съдебно удостоверение изтегли
Молба за издаване на съдебно удостоверение на лице, което не е страна по делото изтегли
Молба за издаване на препис изтегли
Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело изтегли
Молба за издаване на документи по брачни дела изтегли
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете изтегли
Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете изтегли
Молба за връщане на внесена парична гаранция изтегли
Молба за издаване на изпълнителен лист изтегли
Заявление за отказ от наследство изтегли
Молба за сключване на граждански брак изтегли
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак изтегли
Молба за освобождаване от съдебни такси изтегли
 Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние изтегли
 Молба за предоставяне на правна помощ  изтегли
 Възражение по чл. 414 ГПК  изтегли
 Възражение по чл. 414 а ГПК  изтегли
 Молба за посочване на и-мейл
 изтегли
Бланка за полагащите се пътни и други разноски
/след представяне на касов бон и големия талон на автомобила/
изтегли


5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР