Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Съдебни зали
Служби-разположение в сградата
Примерни съдебни бланки
Държавни такси, събирани от съда
Информационен център
Свободни работни места
Ред и условия за получаване на правна помощ
Медиация
Предложения и оплаквания
Противодействие на корупцията
Полезно да знаете
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Работа с обществеността  
 Съдебна система - ОБЩЕСТВЕНОСТ

Анкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт.

Постановени съдебни актове за 2012 г.

Справка за насрочените дела

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове

Правила за професионална етика на съдиите в БългарияКато представители на съдебната система, които работят интензивно с широк кръг граждани, съдебните служители следва да използват положението си като възможност да дават пример как всички граждани трябва да се обслужват любезно и с уважение

Като представители на съдебната система, които работят интензивно с широк кръг граждани, съдебните служители следва да използват положението си като възможност да дават пример как всички граждани трябва да се обслужват любезно и с уважение. Служителите трябва да са винаги учтиви и търпеливи с гражданите и адвокатите, представителите на медиите, съдиите и колегите си. Всички членове на обществото, които влизат в сградата на съда, заслужават равнопоставеност без предубеждения или дискриминация. Служителите трябва да дават точна и своевременна информация. Професионализмът се основава на етично, компетентно и положително отношение към изпълнението на служебните задължения.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
• Деловодителят отговаря за делата, намиращи се в деловодството.
Достъп до делата следва да се дава на страните и техните пълномощници с/у представен документ - лична или адвокатска карта за справка на съответните страни. Делата се четат в специално определени за случая помещения. Лицата, които не са страни по делата, имат право да получават съдебни удостоверения.

2. Заверени копия от документи (такси)
Страните по делата и техните процесуални представители могат да искат съдебни удостоверения и заверени копия или извлечения от всички документи, приложени към делото, с писмена молба.
• Деловодителят трябва незабавно да докладва писмената молба на съдията-докладчик.
Ако съдията-докладчик разпореди да се предоставят документите, деловодителят предоставя заверени преписи от исканите документи на лицето, подало молбата. На заверените преписи от решения или определения се прави заверка "вярно с оригинала", и се поставя подпис на деловодителя
Съответните решения или определения се таксуват съобразно ТАРИФА №1 на Министерство на правосъдието като таксата за първа страница е 1.50 лв., а за всяка следваща страница - 1.00 лв. За не заверен препис се заплаща по 0,10 лв. на страница.

3. Справи по телефона
За да се увеличи достъпа на обществеността до съда и да се пести време, съдебните служители са длъжни да дават справки за делата по телефона.
Даваната по телефона информация се свежда до:
- номер на делото
- дата на първото заседание
- движение на делото,
- постановени съдебни актове, ако има такива.

4. Справки по делата
• Справки по висящи дела се дават на страните, като се изисква информация за номера на делото и годината.
• Когато не е образувано дело, се дава справка по входящия номер.
• Ако делото се намира в деловодството, деловодителят предоставя исканата информация.
• Когато делото не се намира в деловодството, деловодителят съобщава съответната информация от картона за взето дело.
В деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните и техните представители за справка.
При текущите справки, за да запазва и повишава доверието на обществеността в съдебната система като ефикасна, безпристрастна и независима, съдебният служител е длъжен да изпълнява задълженията си в съответствие със закона и принципите за етичност, честност, справедливост и отлично обслужване на гражданите, както и да спазва законоустановените срокове за извършване на съответните действия. Обикновено гражданите бързат с издаване на удостоверения, получаване на справки и документи и следва да бъдат обслужвани без ненужно забавяне.

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР