Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Банкова информация  
 Банкова информация

Общинска банка - клон Велико Търново BIC SOMBBGSF

Сметка за държавни такси, глоби и разноски   BG 63 SOMB 9130 31 10505401

Набирателна сметка - депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции  BG 54 SOMB 9130 33 10505401

Гл. счетоводител - Мая Стойнова ет. 2, стая № 11, тел. 0618 / 61921

Касиер - Павлинка Иванова стая № 2, тел. 0618 / 61944

Възстановяването на погрешно внесени и двойно внесени държавни такси в Районен съд – Горна Оряховица се осъществява по банков път след представена писмена молба до съдията-докладчик лично от вносителя на сумата или от неговите наследници. В молбата се посочва банковата сметка, по която да бъде възстановена сумата на титуляра. След писмено разпореждане от съдията-докладчик молбата се докладва незабавно на председателя на съда и след писмено разпореждане от негова страна главния счетоводител извършва проверка и предприема действия по оформянето на документите и възстановяването на държавната такса по банков път лично на вносителя.

Уведомяваме Ви, че от 15.07.2013 г. в Районен съд – Горна Оряховица може да се извършват плащания по транзитната сметка на ГОРС 63SOMB91303110505401 на държавни такси чрез ПОС терми­нални устройства, инсталирани:

- в „ Бюро съдимост”/за свидетелства за съдимост/;

- в „Деловодство” /държавни такси, глоби, разноски, преписи – заверени/незаверени, удостоверения, прием /отказ от наследство и други/.

Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти. 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР