Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Бюджет  
 
БЮДЖЕТ

 

БЮДЖЕТ

на Районен съд –  Горна Оряховица, коригиран с решение на комисия

„Бюджет и финанси” на ВСС по протокол № 8/27.02.2019г.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2019

Разходи общо

1 653 267

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1 072 064

Други възнаграждения и плащания за персонала

141 100

Осигурителни вноски

333 281

Издръжка

106 432

Платени данъци, такси и адм. Санкции

390

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

Публикуван в изпълнение на чл. 56, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2019г.

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР