Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Районен съд - Горна Оряховица    Бюджет  
 
БЮДЖЕТ

 

БЮДЖЕТ

на Районен съд –  Горна Оряховица, коригиран с решение на Пленума на Висш съдебен съвет

по протокол № 32/14.08.2019г.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2019

Разходи общо

1 694 667

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1 068 064

Други възнаграждения и плащания за персонала

145 100

Осигурителни вноски

333 281

Издръжка

142 515

Платени данъци, такси и адм. Санкции

390

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

4927

Придобиване на НДА

390

 

Публикуван в изпълнение на чл. 56, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2019г.

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР