Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Стратегически план
Заповед за приемането на стажант – юристите на стаж в Районен съд – Горна Оряховица.
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове в сайта на Районен съд Горна Оряховица
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Горна Оряховица
Вътрешни правила за работа с медиите
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
Вътрешни правила за организацията на работата и правилата за поведение на съдебните заседатели
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Вътрешни правила  
 Вътрешни правила


 Вътрешни правила за достъп да обществена информация

Стратегически план

Оперативен план

Заповед за приемането на кандидат-юристите на юридически стаж в Районен съд - Горна Оряховица

Вътрешни правила за организация на работа в Районен съд - Горна Оряховица по сигнали за корупция и административни жалби

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове, постановени от съдиите в Районен съд - Горна Оряховица

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Горна Оряховица

Вътрешни правила за работа с медиите

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

Вътрешни правила за организация на работа и правила за поведение на съдебните заседатели

План за намаляване продължителността на разглеждане на делата и въвеждане на времеви стандарти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР