Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Обяви  
 ОБЯВИ

Във връзка с годишното  приключване  на  банковите   сметки на Районен съд – Горна Оряховица и указания на ВСС Ви уведомяваме, че банките не приемат  за обработка бюджетни платежни нареждания на 29.12. и 30.12.2016 г.

         ПОС терминалите в деловодството и бюро съдимост ще работят до 23.12.2016г. включително.

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване.

Тръжни документи

Протокол от заседание на комисията за провеждане на тръжна процедура5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР