Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Новини от съда  
 НОВИНИ ОТ СЪДА

 

Със симулативен процес по гражданско дело на 17.05.2018 г. приключи Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  за учебната 2017/2018 година. Ученици от 9б клас на СУ „Георги Измирлиев“  участваха в симулативен процес по гражданско дело за прекратяване настаняването на 3 малолетни деца извън семейството, с правно основание чл.30 във вр. с чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето. Ролите на съдията, прокурора, децата, родителите, бабата и дядото, представителя на Дирекция „Социално подпомагане“ и съдебната охрана бяха разпределени между децата. Същите, под ръководството на съдия Красимира Николова, се бяха подготвили много старателно за процеса. По този начин учениците се докоснаха до атмосферата в съдебната зала и усетиха отговорността, с която е натоварена съдийската професия.

След финала на симулативния процес, съдия Еманоел Вардаров - и.ф. Административен ръководител-председател на съда раздаде на участниците в процеса удостоверения.

В рамките на учебната 2017/2018 г., в изпълнение на Образователната програма съдии и прокурори от Районен съд – Горна Оряховица и Районна прокуратура – Горна Оряховица изнасяха лекции пред учениците от гимназиалния курс на СУ „Георги Измирлиев“ на различни теми, като превенцията срещу употреба на наркотични вещества, киберпрестъпленията, домашното насилие, хулиганските прояви на непълнолетни, детското насилие, възпитателните мерки за деца при противообществени прояви и др.

Всички участници в Образователната програма ще получат удостоверения и Конституции, които са предоставени от Висшия съдебен съвет за разпространение за между участниците в програмата.

 На 16 април 1879 г. първото Велико Народно събрание приема Търновската конституция. Тя фиксира компетенциите и взаимодействията между висшите държавни органи – монарх, парламент, правителство, и определя основните права, свободи и задължения на българските граждани.

Този ден е определен за Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители.

На тази дата в Районен съд – Горна Оряховица се проведе Ден на отворените врати. Съдът бе посетен от сборна група ученици от СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица.

И.ф. председател на съда – съдия Еманоел Вардаров и съдия Павлина Тонева запознаха учениците с историята на съда, неговата структура и дейност. Отговаряха на въпроси, свързани със структурата и организацията на съдилищата, разпределението на делата на случаен принцип, правата и задълженията на децата и др. Учениците разгледаха и разбраха как функционира специализираното помещение за щадящо изслушване и разпит на деца „синя стая“.

След срещата се проведе информационен тур в сградата на съда. Учениците разгледаха информационния център, информационните табла във фоайето, съдебните зали, деловодството на съда и помещението за арестанти.

Съдия Павлина Тонева покани учениците в своя кабинет, където се проведе импровизиран разговор и тя отговори на многобройни въпроси от различен характер.


 


 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Районен съд – Горна Оряховица организира „Ден на отворените врати” на 16 април 2018 година от 9.00 часа до 12.00 часа. Денят на отворените врати ще протече под надслов „Дейността на съда за осигуряване върховенството на закона. Съдебната власт – в услуга на обществото“.

По този повод Ви каним да посетите Съдебната палата и да се запознаете отблизо с дейността на съда, да посетите административните служби и съдебните зали, да се запознаете с предлаганите административни съдебни услуги и  процедури.

За Деня на отворените врати е подготвена презентация, която дава информация за историята на съда, неговата структура, видовете дела, които се разглеждат, дейността на съдиите и съдебните служители.

Инициативата цели повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ

И.ф.Административен ръководител - председател на Районен съд - Горна Оряховица

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР