Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Председател
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Новини от съда  
 НОВИНИ ОТ СЪДА

   

На 4 май 2017 г. в Районен съд – Горна Оряховица бе проведена традиционната инициатива „Ден на отворените врати”. Мероприятието протече при засилен интерес от страна на целевите групи – ученици от горнооряховските училища: СОУ „Георги Измирлиев”, ОУ „Иван Вазов” и СУ „Вичо Грънчаров”.

Председателят и съдии от Районен съд – Горна Оряховица посрещнаха в съдебната палата над 80 души.

Преди обяд на учениците от СОУ „Георги Измирлиев” бе представена презентация за историята, структурата, работата и функциите на Районен съд – Горна Оряховица. В хода на дискусията, съдиите отговаряха на въпросите на аудиторията.

Председателят на съда съдия Павлина Тонева демонстрира пред учениците разпределение на дело на случаен принцип чрез  Централизирана система за разпределение на делата.

На желаещите ученици бе дадена възможност да се снимат със съдийска тога.

След обяд ученици от пети и шести клас на ОУ „Иван Вазов”  бяха на обиколка в сградата на съда. Разгледаха съдебните зали и специализираното помещение от типа „синя стая” за разпит и изслушване на деца.

От 14 часа под ръководството на съдия Красимира Николова бе представен симулативен процес по гражданско дело за промяна на родителски права. Ролите на съдията, адвокатите, страните по делото и на останалите участници в процеса бяха изпълнени от ученици от Х а клас на СУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица.

Симулативният процес е финализиращ етап от съвместната работа на Районен съд – Горна Оряховица и СУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” за учебната 2016/2017 г.

В изпълнение на решение по протокол № 11/20.03.2017 г.  на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС всички участници в Образователната програма получиха удостоверения.

Вижте снимков материал

На 4 май (четвъртък) 2017 г. от 11.00 часа,

Районен съд – Горна Оряховица организира

 „Ден на отворените врати”

 

Провеждането на „Ден на отворените врати” е част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г. и е насочено към по-добро познаване и популяризиране на дейността на органите на съдебната власт и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и повишаване на общественото доверие към работата на съда.

В рамките на инициативата Районен съд – Горна Оряховица отваря врати за гражданите и гостите на града. Предвидени са редица инициативи, насочени основно към младите хора – ученици от Горнооряховските училища. Целеви групи от СУ „Вичо Грънчаров”, СОУ „Георги Измирлиев” и ОУ „Иван Вазов” ще имат възможност да се запознаят с работата на съда и отделните служби. Ученици от Х клас от СУ „Вичо Грънчаров” ще представят симулативен съдебен процес, който е финализиращ етап от съвместната работа на Районен съд – Горна Оряховица и училището по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”

   

 

На 27 декември 2016 г., от 11:00 часа в Районен съд – Горна Оряховица ще се открие специализирано помещение за  разпити и изслушвания на деца от специално подготвени неутрални психолози, социални педагози и социални работници на деца – жертви на насилие, или престъпление. Специализираното помещение се използва и при изслушване на деца от съда в гражданското съдопроизводство.

Децата, заедно с жените, хората с увреждания, жертвите на домашно насилие, жертвите на насилие, основано на пола и др., са уязвими. Необходимо е  участието им в съдебните процедури да се основава на техния най-добър интерес, на правото на детето да бъде чуто, да се изслуша в дружелюбна обстановка, да се осигури правото му на сигурност и защита, както и на правото му да бъде информирано за неговите права по подходящ начин. За децата жертви се счита, че имат специфични нужди от защита поради уязвимостта им към вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

 Необходимо е участието  на децата жертви на насилие или престъпление да се осъществява в специализирани помещения, за да не се допусне контакт между детето и насилника, или извършителя. Това ще намали, или елиминира риска от  вторична виктимизация. Чрез разпит  в специализираното помещение  се цели провеждане на минимум изслушвания, или разпити, които да  бъдат използвани последствие  от съда при разглеждане на наказателното производство, както и осигуряване на бързина  при приключването му. По този начин се цели да се намали, или избегне риска от  повторна виктимизария. В специализираното помещение се изготвя звукозапис и видеозапис, който се използва в цялото наказателно производство, без да се налага повторен разпит на детето във всяка една фаза, или пред  всяка инстанция. Същевременно за охраняване най-добрия интерес на детето и участието му в съдебните процедури, разпитите  в наказателното производство се провеждат от специално обучени професионалисти. Специализираното  помещение „синя стая” представлява уютна и приветлива стая,  с която целим да създадем дружелюбна обстановка при изслушване, или разпит на детето, за да може то по-леко  да премине през съдебната процедура, в която се налага да участва. Създадена е непосредствена видео връзка със съдебна зала в Районен съд- Горна Оряховица, където при  разглеждане на наказателни дела се помещава съдебния състав, прокурор, защитник и подсъдим, за да се избегне непосредствения контакт между  жертвата и извършителя. С последното се цели избягване на риска от сплашване и отмъщение, гарантира се защита на психиката на децата, а изслушванията и разпитите на деца в специализирани помещения са адаптирани към  техните потребности.

            Стаята е изградена по инициатива на съдии от Районен съд – Горна Оряховица, със средства от бюджета на съда и личния труд на съдии и съдебни служители.

            Районен съд – Горна Оряховица благодари на децата от детска градина „Ален мак” – Велико Търново, с чиито рисунки е украсена стаята.

 

 

 

 
   

 

Ден на отворените врати в Районен съд – Горна Оряховица и Районна прокуратура – Горна Оряховица се проведе на 15 април 2016 година от 9.00 часа до 12.00 часа. Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Денят на отворените врати премина при изключителен интерес. 

Ученици от 10 клас на СОУ „Вичо Грънчаров” - Горна Оряховица проведоха симулативен процес по наказателно общ характер дело, в присъствието на Директора г-жа Николинка Попйорданова, класния ръководител г-жа Росица Петрова, съдии и съдебни служители.

Симулативният процес е част от образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, по която СОУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица е партньор на Районен съд – Горна Оряховица.

В кратка презентация Председателят на съда Павлина Тонева запозна учениците с историята на съда, неговата структура, видовете дела, които се разглеждат, дейността на съдиите и съдебните служители, а заместник-председателя Еманоел Вардаров отговори на поставените от учениците въпроси.

И.д. Районен прокурор Тодор Баланов представи дейността на Районна прокуратура – Горна Оряховица и запозна гостите с функциите на прокурора.

Учениците посетиха Районна прокуратура – Горна Оряховица, административните служби и съдебните зали в Районен съд – Горна Оряховица, запознаха се с предлаганите административни и съдебни услуги и  процедури, проведоха разговори с магистрати и съдебни служители.

Днешното събитие в Районен съд – Горна Оряховица и Районна прокуратура – Горна Оряховица беше част от поредицата Дни на отворени врати в Темида, които се провеждат в петте апелативни райони и във ВСС, в рамките на проекта. Инициативата цели повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.

 

   

 

Покана за деня на отворените врати, който ще се проведе на 15.04.2016 г.

 
     Съгласно сключено Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2015/2016 година продължава изпълнението на Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”
     Основните цели на Пилотната образователна програма са:
- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата,функциите и значението на съдебната власт;
- Формиране на правна грамотност и култура;
- Превенция на детското насилие
- Повишаване степента на спазване на законите
- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
- Повишаване на доверието в съдебната власт;
       В  рамките  на  тази  програма  Районен  съд  –  Горна  Оряховица  ще  проведе лекционен  курс  сред  учениците  от  СОУ  „Вичо  Грънчаров”  гр.  Горна Оряховица.     Образователната програма обхваща ученициот гимназиалния курс: VІІІ &n

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР